Terug

Mag een notaris een akte laten passeren van onroerend goed waar hij zelf deels aankoper van is?

Wouter

Geachte,

 

Mag een notaris een akte laten passeren van onroerend goed waar hij zelf deels aankoper van is (of een bv van de betreffende notaris)??

 

vriendelijke groet, Wouter van der Veen


1 Antwoord

Antwoord van Notariskantoor Ellemers

Geachte heer Van der Veen, 

 

Artikel 19 leden 1 en 2 Wet op het notarisambt luiden:

1. De notaris mag geen akte verlijden waarin hijzelf, zijn echtgenoot of een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad hetzij in persoon of door een vertegenwoordiger, als partij optreedt. Evenmin mag de notaris een akte verlijden waarin hijzelf, zijn echtgenoot of een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad als vertegenwoordiger optreedt voor een partij bij die akte. Hetzelfde geldt met betrekking tot een akte waarbij een rechtspersoon als partij of vertegenwoordiger optreedt,

a. waarvan de notaris weet of had behoren te weten dat de in dit lid bedoelde personen daarin alleen of gezamenlijk de meerderheid van de aandelen houden; of

b. waarin de notaris of zijn echtgenoot de functie van bestuurder of commissaris vervult.

2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor akten waarbij openbare verkopingen, openbare verhuringen, openbare verpachtingen of openbare aanbestedingen worden geconstateerd en de in dat lid bedoelde personen als koper, huurder, pachter of aannemer zijn vermeld, noch voor akten waarin een proces-verbaal van het verhandelde in een vergadering wordt opgenomen en daarin deze personen als deelnemer worden vermeld.

 

Ik denk dat dit voldoende antwoord op uw vraag geeft.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

mr. C. H. van Dijk